Ocena: 4.8 / 5.0

Regulamin sprzedaży usług medycznych on-line

I Postanowienia wstępne

 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tworzy się regulamin sprzedaży usług medycznych on-line (zwany w dalszej części „Regulaminem”) nabywanych za pośrednictwem serwisu internetowego Sklep.etermed.pl
 2. Właścicielem serwisu internetowego Sklep.etermed.pl („serwis internetowy”) jest „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Etermed” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-822 przy ul. Żabi Kruk 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ pod nr KRS 0000126348; NIP: 583-27-08-120; REGON: 192471992 („Spółka”).
 3. Sprzedawcą Usług medycznych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Spółka Do kontaktu służy e-mail [email protected] oraz telefon nr 58 320 26 00.
 4. Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego lub nabywający Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego („Użytkownik”), przy czym warunkiem zakupu Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego jest posiadanie przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Wszelkie prawa autorskie do elementów serwisu internetowego przysługują Spółce lub podmiotom względem, których Spółce przysługuje prawo do korzystania z nich na odrębnych zasadach. Kopiowanie elementów serwisu internetowego lub ich wykorzystywanie w sposób wprost nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie jest zakazane

II Oferowane Usługi

 1. Spółka umożliwia nabycie usług medycznych za pośrednictwem serwisu internetowego przy wykorzystaniu sieci Internet, przy czym realizacja zakupionych usług następuje w lokalizacjach proponowanych na stronie.
 2. Spółka umożliwia Użytkownikom zakup usług medycznych oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem serwisu internetowego, przy czym za pośrednictwem serwisu internetowego możliwe jest jedynie nabywanie tych usług, które są w serwisie wskazane jako usługi dostępne w momencie składania zamówienia („Usługi„).
 3. Wszelkie informacje dotyczące Usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w treści serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

III Warunki zawierania umowy nabycia Usługi

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów nabycia Usługi odbywa się za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcjonalności serwisu internetowego.
 2. Złożenie zamówienia Usługi wymaga podania przez Użytkownika:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu (ulica, miasto, kod pocztowy),
  3. adresu email,
  4. NIP (opcjonalnie)
  5. numeru telefonu kontaktowego,
  6. imienia, nazwiska, PESELU, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego osoby, która będzie konsumowała daną Usługę
 3. Użytkownik składając zamówienie wybiera rodzaj Usługi oraz ilość.
 4. W przypadku niektórych Usług wymagane może być dokonanie rejestracji telefonicznej pod podanym w serwisie internetowym numerem telefonu, podczas której ustalona zostanie lokalizacja wykonania Usługi.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego Użytkownik otrzymuje informację zwrotną za pośrednictwem poczty e-mail. Zamówienia wymagające rejestracji telefonicznej potwierdzane będą najpierw telefonicznie potem emailowo.
 6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu e-mail. Korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Spółką odbywać się będzie przy użyciu podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 7. Za moment zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, przyjmuje się dzień spełnienia łącznie poniższych warunków:
  1. przy zamówieniach Usługi z płatnością na miejscu, bezpośrednio przed wykonaniem Usługi:
   1. złożenie zamówienia na Usługę, zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej,
   2. potwierdzenie przyjęcia zamówienia wiadomością e-mail wysłaną przez Spółkę na adres Użytkownika podany w profilu Użytkownika.
  2. przy zamówienia Usługi z wcześniejszą formą płatności:
   1. złożenie zamówienia na Usługę zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej,
   2. potwierdzenie przyjęcia zamówienia wiadomością e-mail wysłaną przez Spółkę na adres Użytkownika podany przez Użytkownika lub podczas rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem.
   3. opłacenie zamówienia rozumiane, jako zaksięgowanie środków na rachunku Spółki lub otrzymanie przez Spółkę potwierdzenia o pozytywnym zakończeniu transakcji w przypadku Elektronicznych Systemów Transakcyjnych.
   4. Zamówienia nieopłacone w ciągu 2 dni, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia rozumianego, jako wybór Usługi zostaną automatycznie anulowane. Za zamówienie opłacone uważa się zamówienie odnośnie, którego cena za Usługę lub Usługi wpłynęła w całości na rachunek Spółki.
   5. Przekazanie płatności z tytułu nabycie Usługi jest możliwe wyłącznie za pomocą form płatności dostępnych w serwisie internetowym w chwili składania zamówienia.
   6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
   7. W celu otrzymania faktury VAT za zakupiony w Spółce Usługi, Użytkownik powinien wypełnić dostępny w serwisie internetowym formularz z danymi podmiotu niezbędnymi do wystawienia faktury. Użytkownik wyraża na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

IV Warunki realizacji Usługi

 1. Jeżeli w opisie danej Usługi lub podczas jej potwierdzania mailowego lub telefonicznego Użytkownik zostanie poinformowany o szczególnym sposobie przygotowania się do określonej Usługi, warunkiem wykonania Usługi jest odpowiednie przygotowanie się przez Użytkownika. Informacje o przygotowaniu do badań można znaleźć pod adresem strony internetowej: https://etermed.pl/portalwiedzy/artykuly/przygotowanie-do-badan/
 2. Brak przygotowania się do Usługi przez Użytkownika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi
 3. Usługi zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego realizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Brak stawiennictwa Użytkownika w miejscu i terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi, chyba że wcześniej Użytkownik zgodnie z przepisami prawa odstąpił od umowy na daną Usługę.
 5. Jeżeli przy zakupie danej Usługi Użytkownik został poinformowany, że może z niej skorzystać w określonym terminie, to brak stawiennictwa Użytkownika w najpóźniejszym wskazanym terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, zwalnia Spółkę z obowiązku świadczenia Usługi i nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi, chyba że wcześniej Użytkownik zgodnie z przepisami prawa odstąpił od umowy na daną Usługę.
 6. Lista dostępnych placówek znajduje się pod adresem https://sklep.etermed.pl/nasze-placowki/ , przy czym każda usługa przypisana jest do konkretnych lokalizacji, w których można ją zrealizować.
 7. W szczególnych przypadkach Spółka może skontaktować się z Użytkownikiem celem przełożenia terminu lub miejsca świadczenia Usługi. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Użytkownika. W przypadku braku zgody, Spółka zwraca Użytkownikowi zapłacone za Usługę wynagrodzenie.

V Ceny Usług

 1. Wszystkie ceny Usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto z tym, że Spółka informuje, iż wykonywana usługa służy ściśle celom zdrowotnym (takim jak ratowanie, poprawa, zachowanie zdrowia) i jako taka jest usługą medyczną zwolnioną z podatku VAT
 2. Cena podana w serwisie internetowym przy każdej Usłudze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 3.  Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego, wprowadzania nowych Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
 4. Użytkownik może opłacać wynagrodzenie za Usługę za pośrednictwem serwisu internetowego korzystając z narzędzi udostępnionych w serwisie internetowym, zgodnie z regulaminami dostawców tych narzędzi.

VI Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta na potrzeby prawa do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupioną usługę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, a w przypadku umowy na usługi – od dnia zawarcia umowy, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez oświadczenie, które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki, a w przypadku umowy na usługi – od zawarcia umowy, przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Spółka zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy znajdującego się pod niniejszym regulaminem. Przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 4. Należna płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w szczególności podał numer konta bankowego, w tym z użyciem formularza odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli wybrano sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spółkę, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów.
 6. Na Użytkowniku ciąży obowiązek zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu ust.1 powyżej nie przysługuje jednak prawo odstąpienia w sytuacji opisanej w ust.8 poniżej.
 8. Zawierając umowę na Usługę Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ust.1 powyżej żąda rozpoczęcia wykonania i wykonania umowy na Usługę przed upływem terminu do odstąpienia wskazanego w ust. 1 powyżej oraz przyjmuje do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Spółkę. W związku z powyższym:
  1. po spełnieniu zamówionego świadczenia przez Spółkę Użytkownik będący konsumentem traci prawo odstąpienia od umowy na Usługę od momentu wykonania w pełni Usługi
  2. Użytkownik ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy na Usługę.

VII Reklamacje

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą:
  1. Elektroniczną na adres e-mail: [email protected];
  2. Pisemnie na adres Spółki
 2. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego zamówienia.
 4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

VIII Zastrzeżenia

Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dystrybucji Usług za pośrednictwem serwisu internetowego celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność. Powyższe zastrzeżenie nie ma wpływu na Usługi, co do których umowa z Użytkownikiem została już zawarta.

IX Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz osób, które daną usługę będą konsumowały, podawane podczas rejestracji w serwisie internetowym, podczas zawierania umowy na świadczenie Usług oraz przy kontaktowaniu się z Użytkownikiem są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji Usług (w tym w celu ewentualnego nawiązania kontaktu z Użytkownikiem) oraz umożliwienia korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego, rozpatrzenia reklamacji, ochrony przed roszczeniami Użytkownika oraz dla wykonania obowiązków podatkowych i innych przewidzianych przepisami prawa.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach właściciela danych osobowych wymagana przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO) znajdują się w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem.
 3. Spółka przetwarza dane osobowe osoby, która daną usługę będzie konsumowała (osoba zarejestrowana), innej niż Użytkownik, na podstawie przepisów prawa wymagających od Spółki umożliwienia rejestracji świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w szczególności na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

X Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 2. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego Regulaminu, zabronione dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wedle wiedzy Spółki nie istnieją żadne szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z serwisu internetowego.
 4. Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania z serwisu internetowego to: komputer PC, system operacyjny co najmniej Windows XP, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox co najmniej w wersji 40.
 5. Spółka może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a także zmianami w strukturze lub w treści serwisu Sklepu Internetowego lub oferty Spółki. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach serwisu internetowego i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach serwisu internetowego, z powiadomieniem o treści zmian. Zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni o zmianie mailowo i mogą w okresie do wejścia w życie zmian w Regulaminie wyrejestrować konto użytkownika.
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację zawartych umów na Usługi, przed dokonaniem zmian.
 7. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby będącej właścicielem danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
 8. Żądanie, o którym mowa w ust. 7 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Spółki. Spółka bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

 

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat:
NZOZ ETERMED Sp. z o.o.
Gdańsk 80-822
ul. Żabi Kruk 10
[email protected]

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

 


Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 


Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 


Adres konsumenta(-ów):

 


Podpis konsumenta (-ów):

 


Data:

 


Dane do przelewu  (opcjonalnie numer rachunku bankowego):

* niepotrzebne skreślić