Zaloguj się

Zarejestruj się

Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Żabi Kruk 10, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ W Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126348 (NIP: 5832708120), kapitał zakładowy 330000 PLN (dalej jako Administrator). Administrator dostępny jest również pod adresem e-mail [email protected] oraz telefonem 223797997.

Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), a także ustawy o ochronie danych osobowych. Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie Administratora dostępny jest pod adresem korespondencyjnym NZOZ ETER-MED SP. ZO.O. 80-822 Gdańsk, Żabi Kruk 10, a także pod adresem e-mail: [email protected] oraz telefonem 223797997.

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 1. Następujące kategorie danych osobowych: adres email, płeć rok urodzenia przetwarzane będą na podstawie odrębnie udzielonej przez Ciebie zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO) w następujących celach: email marketing w tym email.
  Masz prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem. Możesz ją cofnąć pisząc na adres korespondencyjny Administratora, na adres-email lub dzwoniąc (dane kontaktowe podane wyżej).
 2. Przetwarzanie następujących kategorii Twoich danych osobowych imię nazwisko, adres, adres email, rok urodzenia, pesel, płeć, nr telefonu, dane medyczne, nagranie rozmowy telefonicznej jest niezbędne do wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi medycznej i korzystania serwisu, zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem (art.6 ust.1 lit.b oraz art. 9 ust.2 lit.h RODO).
 3. Przetwarzanie następujących kategorii Twoich danych osobowych imię nazwisko, adres, adres email, pesel, rodzaj usługi, jest niezbędne do wypełnienia następujących obowiązków prawnych (art.6 ust.1 lit.c RODO) ciążących na administratorze – obowiązki podatkowe, obowiązki statystyczne, oraz obowiązki wynikające z przepisów o ochronie zdrowia.
 4. Następujące kategorie Twoich danych osobowych imię nazwisko, adres, adres email, rok urodzenia, pesel, płeć, nr telefonu, dane medyczne przekazywane będą innym podmiotom w celach koniecznych do ich przetwarzania zgodnie z zadeklarowanym przez Administratora celem przetwarzania lub zgodnie z Twoją dyspozycją. Odbiorcy, którym przekazujemy Twoje dane to podwykonawcy administratora świadczący usługi medyczne na Twoją rzecz.
 5. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, o których mowa w pkt:- 1 do momentu cofnięcia zgody, - 2 do momentu wykonania umowy, - 3 w okresie 6 lat do momenty wypełnienia obowiązku podatkowych i statystycznych oraz w okresach wynikających z przepisów prawa dla przechowywania dokumentacji medycznej.
 6. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Żadne dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

(więcej o Twoich prawach na końcu niniejszego dokumentu)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (patrz informacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, pisemnie, mailowo lub telefonicznie korzystając z danych Administratora wskazanych na wstępie niniejszego dokumentu.

Twoje Prawa względem ADO (dalej jako Administrator) jako podmiotu danych są następujące:

 • Prawo do dostępu do danych: art. 15 RODO. Masz prawo uzyskania dostępu Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ewentualnie za opłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli są przekazywane do państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej o zabezpieczeniach związanych z przekazaniem ; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie - ich źródła; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.
 • Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 • Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych niż marketing bezpośredni; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Wyżej opisane prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wyżej opisane prawo właściciela danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; właściciel danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 • Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które Administrator ma od Ciebie, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Informacje o tych uprawnieniach Administrator zamieścił w ramce pod główną informacją, powyżej.

Możesz skorzystać z tych uprawnień w dowolny sposób, w tym mailowo na adres: [email protected], pocztą na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszego dokumentu, telefonicznie na numer 223797997.